معرفی کتاب تبارنما، فیلوژنی و مدلهای تکامل مولکولی

معرفی کتاب: تبارنما، فیلوژنی و مدل¬های تکامل مولکولی

گردآوری و تدوین: دکتر جواد ناظمی رفیع

 دانشگاه کردستان

دانشکده کشاورزی

گروه گیاه پزشکی

1389

ناشر: دانشگاه کردستان

مرکز پخش: تهران، کتاب ایران، 66566513

مقدمه:

تبارنما ساختاری ریاضی است که به عنوان مدل تاریخ تکامل واقعی دسته‌ای از موجودات زنده به کار می‌رود. ‌این الگوی واقعی روابط تاریخی، فیلوژنی یا تبارنمای تکاملی نامیده می‌شود. در بیشتر مطالعات فیلوژنی مولکولی ابتدا توالی‌ها هم‌تراز شده سپس بر اساس آن هم‌ترازی، فیلوژنی را تخمین می‌زنند. تمام موجودات بوسیله یک جد مشترک به یکدیگر مرتبط شده‌اند به طوری که تبارنمای زندگی یکی از اهداف اولیه بیولوژی تکاملی می‌باشد. متأسفانه اصطلاحات به کار رفته در مورد تبارنمای زندگی در بین ریاضی‌دانان و بیولوژیست‌ها بسیار متفاوت است. تا حد امکان اصطلاحات مشابهی که ممکن است با آنها مواجه شویم، اشاره می‌گردد. تبارنما دارای گره‌هایی است که از ارتباط و اتصال انشعابات به یکدیگر ایجاد می‌گردد. گره‌ انتهایی که برگ یا تاکسون‌ انتهایی نامیده می‌شود، توالی‌ها و موجوداتی را که ممکن است وجود داشته یا منقرض شده باشند را نشان می‌دهد. گره‌های داخلی اجداد فرضی را توضیح می‌دهند. جد تمام توالی‌هایی که تبارنما را‌ ایجاد می‌کند، ریشه تبارنما نامیده می‌شود. روش‌های بسیار متفاوتی برای رسم تبارنما‌ها وجود دارد، به طوری که اطلاع بر این موضوع که ‌آیا این روش‌ها باعث ایجاد تبارنمای متفاوتی می‌شود یا نه، بسیار مهم می‌باشد.

هدف از این متن آشنایی ابتدایی محققین با مبانی اولیه فیلوژنی، نحوه ایجاد تبارنماها، انتخاب بهترین تبارنما از بین تبارنماهای ایجاد شده، روش‌های اندازه گیری تغییرات ژنتیکی، انواع مدل‌های تکامل مولکولی و کاربردهای علم فیلوژنی مولکولی می‌باشد.

/ 0 نظر / 167 بازدید