معرفی کتاب تبارنما، فیلوژنی و مدلهای تکامل مولکولی

گردآوری و تدوین: دکتر جواد ناظمی رفیع  دانشگاه کردستان دانشکده کشاورزی گروه گیاه پزشکی 1389 ناشر: دانشگاه کردستان مرکز پخش: تهران، کتاب ایران، 66566513 مقدمه: تبارنما ساختاری ریاضی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 532 بازدید
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
10 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
14 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
9 پست
اسفند 89
16 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
20 پست
آذر 89
9 پست
آبان 89
9 پست
مهر 89
13 پست
شهریور 89
11 پست
مرداد 89
17 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
30 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
18 پست
دی 88
20 پست
آذر 88
14 پست
آبان 88
18 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
25 پست
مرداد 88
38 پست
تیر 88
20 پست
خرداد 88
56 پست
اسفند 87
20 پست
بهمن 87
27 پست
دی 87
51 پست
آذر 87
27 پست
آبان 87
40 پست
مهر 87
38 پست
شهریور 87
48 پست
مرداد 87
39 پست
تیر 87
41 پست
خرداد 87
54 پست
اسفند 86
24 پست
بهمن 86
53 پست
دی 86
33 پست
آذر 86
57 پست
آبان 86
38 پست
مهر 86
38 پست
شهریور 86
51 پست
مرداد 86
73 پست
تیر 86
50 پست
خرداد 86
42 پست
اسفند 85
35 پست
بهمن 85
40 پست
دی 85
47 پست
آذر 85
40 پست
آبان 85
40 پست
مهر 85
39 پست
شهریور 85
38 پست
مرداد 85
69 پست
تیر 85
94 پست
خرداد 85
57 پست
اسفند 84
42 پست
بهمن 84
57 پست
دی 84
54 پست
آذر 84
39 پست
آبان 84
38 پست
مهر 84
48 پست
شهریور 84
53 پست
مرداد 84
46 پست
تیر 84
51 پست
خرداد 84
47 پست
اسفند 83
50 پست
بهمن 83
62 پست
دی 83
31 پست
آذر 83
27 پست
آبان 83
37 پست
مهر 83
55 پست
شهریور 83
44 پست
مرداد 83
33 پست
تیر 83
30 پست
تصاویر
60 پست
کتاب
54 پست
معرفی
123 پست
عمومی
11 پست
کنگره
6 پست
دانلود
28 پست
همایش
16 پست
سموم
80 پست
حشره‌کش
19 پست
سمپاشی
23 پست
آفات_نباتی
107 پست
دفع_آفات
93 پست
حشرات
31 پست
آموزشی
11 پست
زنبورعسل
131 پست
تازه‌ها
55 پست
کشفیات
65 پست
نشریه
48 پست
آفت‌کش
4 پست
پزشکی
4 پست
بندپایان
37 پست
عنکبوت
1 پست
زهر
6 پست
نیش
1 پست
فیلم
6 پست
لبخند
3 پست
تحقیق
29 پست
کنه‌ها
14 پست
رکورد
2 پست
دانشگاه
11 پست
تکنولوژی
33 پست
خبر_حشرات
32 پست
مقاله
1 پست
علمی و دانستنی
به منظور افزایش اطلاعات عمومی و علمی در مورد حشرات و سایر ناقلین بیماری